Kelab Radio Amatur Komunikasi Bencana

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Garis Panduan Peruntukan Tanda Panggilan kepada Perkhidmatan Radio Amatur

E-mail Print PDF

TUJUAN

Tujuan dokumen ini adalah untuk membimbing kakitangan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) dan untuk memaklumkan kepada pihak yang berminat mengenai peruntukan tanda panggilan kepada Perkhidmatan Radio Amatur; untuk memastikan peruntukan sumber yang cekap yang mematuhi Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan keperluan Kesatuan Telekomunikasi Antarabangsa (ITU).

PENGENALAN

1. Semua transmisi komunikasi radio hendaklah dapat dikenal pasti dengan isyarat pengenalan atau dengan cara lain. Untuk stesen komunikasi radio yang dibuka kepada koresponden awam antarabangsa dan mampu menyebabkan gangguan yang berbahaya di luar sempadan negara seperti dalam kes Perkhidmatan Radio Amatur; stesen itu hendaklah membawa tanda panggilan selaras dengan Siri Tanda Panggilan Antarabangsa yang diperuntukkan kepada pentadbiran oleh ITU. ITU dengan jelas mendefinisikan pembentukan tanda panggilan untuk Perkhidmatan Radio Amatur dalam Perkara 19 Peraturan Radio.

2. Garis Panduan ini menerangkan pembentukan dan peruntukan tanda panggilan kepada stesen Perkhidmatan Radio Amatur di Malaysia.

PERMOHONAN TANDA PANGGILAN PERKHIDMATAN RADIO AMATUR

3. ITU telah memperuntukkan awalan 9MAA kepada 9MZZ dan 9WAA kepada 9WZZ kepada Malaysia untuk semua stesen yang dibuka kepada koresponden awam antarabangsa dan lain-lain stesen yang mampu menyebabkan gangguan yang berbahaya di luar sempadan Malaysia.

4. Dalam kes Perkhidmatan Radio Amatur, tanda panggilan untuk stesen Perkhidmatan Radio Amatur dibentuk oleh dua aksara diikuti dengan angka dan kumpulan tidak lebih daripada tiga huruf. Oleh itu, tanda panggilan stesen dalam Perkhidmatan Radio Amatur di Malaysia adalah:

 

atau

di mana:

9M, 9W: awalan kebangsaan

D: sebarang digit 2 hingga 9

L1, L2, L3: mana-mana huruf A hingga Z

Contoh: 9M2RUZ

PERUNTUKAN TANDA PANGGILAN PERKHIDMATAN RADIO AMATUR MALAYSIA

5. Perkhidmatan Radio Amatur akan diperuntukkan dengan tanda panggilan 6 (enam) aksara berdasarkan tiga wilayah geografi utama Malaysia iaitu Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak dan mengikut Kategori Perkhidmatan Radio Amatur seperti dalam Jadual 1 yang berikut:

Rajah 1: Tanda Panggilan Perkhidmatan Radio Amatur Malaysia

Wilayah Geografi

Kategori

Tanda Panggilan Perkhidmatan Radio Amatur Malaysia

Semenanjung

Malaysia

Kelas A

Kelas B

9M2LLL

9W2LLL

Sabah

Kelas A

Kelas B

9M6LLL

9W6LLL

Sarawak

Kelas A

Kelas B

9M8LLL

9W8LLL

Nota: L boleh mewakili mana-mana huruf A hingga Z

6. Tanda panggilan akan diperuntukkan kepada stesen Perkhidmatan Radio Amatur semasa pemprosesan permohonan Penguntukan Radas (AA) berdasarkan lokasi geografi stesen pangkalan berdaftarnya seperti pada perenggan 5 sebelumnya. Pemohon boleh menyatakan keutamaannya untuk tanda panggilan khusus (beliau boleh mencadangkan 2 tanda panggilan pilihan). SKMM akan mempertimbangkan permintaan atas prinsip siapa cepat dia dapat. Dalam kes di mana tanda panggilan pilihan tidak tersedia atau pemohon tidak menyatakan keutamaannya, eksekutif Penguntukan Radas SKMM akan memberikan tanda panggilan yang difikirkannya sesuai mengikut Garis Panduan ini.

7. Tanda panggilan yang sama diperuntukkan kepada stesen Perkhidmatan Radio Amatur setelah permohonan semula atau pengubahsuaian Penguntukan Radas. Tiada perubahan dalam tanda panggilan dibenarkan kecuali dalam hal menaik taraf dalam Kategori dari Kelas B kepada Kelas A. Dalam kes sedemikian, tanda panggilan Kelas A baharu akan diperuntukkan dan tanda panggilan Kelas B sebelumnya akan dibatalkan.

8. Warganegara Malaysia yang memegang lesen Perkhidmatan Radio Amatur yang sah yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa asing boleh diperuntukkan dengan tanda panggilan Malaysia tertakluk kepada pengesahan lessen.

9. Prosedur untuk mengendalikan permohonan dan pemprosesan Penguntukan Radas untuk Perkhidmatan Radio Amatur boleh didapati di dalam dokumen - Prosedur Operasi Standard untuk Penguntukan Radas Perkhidmatan Amatur yang dikeluarkan oleh SKMM pada bulan Januari 2003.

TANDA PANGGILAN UNTUK PERISTIWA DAN TUJUAN KHAS

10. Untuk acara khas (seperti JamborI DI Udara, Pulau Di Udara, Perhimpunan Sukan dll), Kelab Radio Amatur, pengulang dan operasi stesen percubaan; tanda panggilan boleh diperuntukkan mengikut format berikut:

Rajah 2: Tanda Panggilan Perkhidmatan Radio Amatur Malaysia untuk Acara dan Tujuan Khas

Acara / Tujuan

Tanda Panggilan Perkhidmatan Radio Amatur Malaysia

Beacon Radio Amatur

9M4BLL

Kelab Radio Amatur

9M4CLL

Eksperimen

9M4ELL

Gerbang Radio Amatur

9M4GLL

Radio Amatur Repeaters

9M4RLL

Acara Khas

9M4SLL

Di mana: LL boleh mewakili mana-mana huruf A hingga Z

TANDA PANGGILAN RIZAB

11. Gabungan huruf tertentu dalam tanda panggilan boleh menggambarkan perkataan yang tidak dapat diterima seperti 9M2SEX atau sindiran bunyi seperti 9M2AQR atau menyebabkan kekeliruan dengan siri kod Q yang dikhaskan oleh ITU untuk Perkhidmatan Maritim Bergerak.

Tanda panggilan seperti yang disenaraikan dalam Lampiran 1 akan dirizabkan oleh SKMM dan tidak akan diperuntukkan.

PEMULIHAN DAN PENYERAHAN SEMULA TANDA PANGGILAN

12. Sekiranya pemegang Penguntukan Radas Perkhidmatan Radio Amatur Kelas B ditingkatkan ke Kelas A, beliau akan diperuntukkan dengan tanda panggilan Kelas A dan beliau hendaklah melepaskan tanda panggilan Kelas B yang diperuntukkan sebelum ini.

13. Pemegang Penguntukan Radas Perkhidmatan Radio Amatur yang gagal memohon semula 2 tahun berturut-turut selepas tamat Pemguntukan Radasnya akan dibatalkan Tanda Panggilannya.

14. Sekiranya berlaku pemberhentian pemegang Penguntukan Radas Perkhidmatan Radio Amatur, tanda panggilan yang diperuntukkan boleh dibatalkan.

15. Tanda panggilan yang dibatalkan boleh diperuntukkan semula kepada pemohon baru selepas tempoh 5 tahun.

LIMA AKSARA TANDA PANGGILAN

16. Pemegang Penguntukan Radas Perkhidmatan Radas Amatur yang pada masa ini diperuntukkan dengan tanda panggilan 5 aksara (iaitu 9M2LL, 9W2LL, 9M6LL, 9W6LL, 9M8LL, 9W8LL) boleh terus menggunakan tanda panggilan yang diperuntukkan apabila memohon semula Penguntukan Radas stesennya.

17. Walau bagaimanapun, pemegang Prnguntukan Radas Perkhidmatan Radio Amatur boleh memohon kepada SKMM untuk mempunyai tanda panggilan 5 aksara yang diubah kepada 6 tanda panggilan aksara.

18. Tanda panggilan 5 aksara tidak akan dikeluarkan kepada pemohon baru dari tarikh pelaksanaan Garis Panduan ini.

TANDA PANGGILAN UNTUK PERUNTUKAN MASA HADAPAN

19. Siri Tanda Panggilan dalam Rajah 3 di bawah diperuntukkan untuk kegunaan Perkhidmatan Radio Amatur di masa hadapan. Walau bagaimanapun, ia tidak akan diperuntukkan kecuali siri Tanda Panggilan yang diterangkan dalam perenggan 5 telah penuh.

Rajah 3: Tanda Panggilan Perkhidmatan Radio Amatur Malaysia Untuk Peruntukan Masa Hadapan

Prefix 9M

Prefix 9W

9M3LLL

9M5LLL

9M7LLL

9M9LLL

9W3LLL

9W5LLL

9W7LLL

9W9LLL

Nota: L mewakili mana-mana huruf A hingga Z

TANDA PANGGILAN WARGA ASING DAN RECIPROCAL

20. Operator Perkhidmatan Radio Amatur warga  asing yang melawat dan memegang Lesen Perkhidmatan Radio Amatur yang sah yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa negara mereka akan diberikan Tanda Panggilan Reciprocal semasa mereka berada di Malaysia seperti berikut:

Rajah 4: Tanda Panggilan Reciprocal

Wilayah Geografi

Kategori

Tanda Panggilan Reciprocal

Semenanjung Malaysia

Kelas A

Kelas B

Tanda panggilan 9M2 / negara

Tanda panggilan 9W2 / negara

Sabah

Kelas A

Kelas B

Tanda panggilan 9M6 / negara

Tanda panggilan 9W6 / negara

Sarawak

Kelas A

Kelas B

Tanda panggilan 9M8 / negara

Tanda panggilan 9W8 / negara

21. Tanda Panggilan Reciprocal (Timbal Balik) dikeluarkan berdasarkan prinsip timbal balik.

22. SKMM akan mengkaji semula dan mengemas kini senarai negara-negara reciprocal.

TARIKH KUAT KUASA

23. Garis Panduan ini berkuat kuasa pada 29 Disember 2003.

Lampiran 1

TANDA PANGGILAN YANG DIRIZABKAN 

Prefix

9M2

Prefix

9M6

Prefix

9M8

Prefix

9W2

Prefix

9W6

Prefix

9W8

Prefix

9M4

9M2AQA

to

9M2AQZ

9M6AQA

to

9M6AQZ

9M8AQA

to

9M8AQZ

9W2AQA

to

9W2AQZ

9W6AQA

to

9W6AQZ

9W8AQA

to

9W8AQZ

N/A

9M2ASS

9M6ASS

9M8ASS

9W2ASS

9W6ASS

9W8ASS

N/A

9M2QAA

to

9M2QZZ

9M6QAA

to

9M6QZZ

9M8QAA

to

9M8QZZ

9W2QAA

to

9W2QZZ

9W6QAA

to

9W6QZZ

9W8QAA

to

9W8QZZ

N/A

9M2SEX

9M6SEX

9M8SEX

9W2SEX

9W6SEX

9W8SEX

9M4SEX

9M2SOS

9M6SOS

9M8SOS

9W2SOS

9W6SOS

9W8SOS

9M4SOS

9M2XXX

9M6XXX

9M8XXX

9W2XXX

9W6XXX

9W8XXX

9M4XXX