BORANG KEAHLIAN

Jika terdapat sebarang masalah sila hubungi Tuan Haji Amrun bin Mamat melalui telefon 0129412225 atau email yone_99@yahoo.com

MAKLUMAT PERIBADI

Nama

No. K/P

Tarikh Lahir

 

Alamat

Bandar Poskod

Negeri

 

 

No. Tel Rumah

 

No. Telefon Bimbit

 

E-mel

PEKERJAAN

Majikan

 

Jawatan

Alamat

 

Bandar

Poskod

Negeri

 

 

No. Telefon Pejabat

No. Fax

 

MAKLUMAT KENDERAAN

Model

 

CC

No Pendaftaran

ORANG YANG BOLEH DIHUBUNGI SEMASA KECEMASAN

Nama

 

No. Kad Pengenalan

 

Pertalian

Alamat

 

No.Telefon Rumah

No. Telefon Bimbit

E-mel

 

PENGAKUAN

 

 

Saya mengaku bahawa saya telah membaca dan memahami segala syarat-syarat, tugas dan tanggungjawab untuk menjadi anggota Skuad Muda 1JPJ.

Saya juga mengaku bahawa Skuad Muda 1JPJ adalah sebuah badan sukarela. Saya juga mengakui bahawa penyertaan saya ke dalam Skuad Muda 1 JPJ adalah dengan kerelaan saya sendiri dan sekiranya sesuatu terjadi terhadap saya, segala risiko adalah di atas tanggungan saya sendiri.